Cong Phim dong cua do thieu nhan luc phat trien. Mong cac ban thong cam. Cam on cac ban da ung ho trong thơi gian qua.